7

Wie maakte meer mensen dood, god of satan?

Posted by marbel on Friday 21/12/2007 in humor, Religie |

Het weetje van de dag vandaag ging daarover, en kwam uit op God bijna 3 miljoen en Satan 10. Ik ben eens gaan googlen en kwam op de blogpost van degene die ze eens is gaan tellen, en warempel, het klopt. Als je de zondvloed en dergelijke ook mee gaat tellen kom je zelfs op de bijna 40 miljoen uit. Hij heeft een verklarend lijstje op zijn blog met nummers, aantallen en de bijbelstukken waarin het wordt beschreven.

Voordat we er weer een islam versus christendom item van maken: alletwee (en het Jodendom ook) zijn gebaseerd op hetzelfde Oude Testament waar het lijstje op is gebaseerd.

 

7 Comments

 • pebbe says:

  Lijkt mij weinig, 40 miljoen. Is het niet zo dat God elk mens geboren laat worden en ook weer laat sterven? Volgens het christendom, dan.

 • marbel says:

  Ja, dat is ook een invalshoek die ik in de commentaren tegenkom. Naast de visie waarin God niemand dood kan maken aangezien hij alleen terugneemt wat hij gegeven heeft en de versie waarin de ZONDE de doodsoorzaak is en dus de hoofdschuldige.

  Maar dit zijn de tellingen uit het oude testament dus, waarbij een bijbelbeschreven beslissing van god de dood veroorzaakte.

 • anoniem says:

  god creerde leven en daarme de dood, ook was Satan vroeger (en misschien nu wel weer) zijn dienaar en creatie, dus is god verantwoordelijk voor alle ellende.

 • marbel says:

  Maar zelfs als je dat gelooft wordt Satan eerder als uitvoerder gezien dan God. Dat dat in de cijfers uit de bijbel wordt tegengesproken blijft me amuseren.

 • Anonymous says:

  De mens werd geschapen om gezag uit te oefenen.

  HOME

  Genesis 1:26 “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen….”

  Onder leiding van God moest de mens heersen, maar toen de duivel kwam, gehoorzaamde de mens God niet meer, maar de duivel. God had de mens verboden de vruchten van één bepaalde boom te eten, maar toen de duivel met zijn verhaal kwam, geloofde de mens de duivel méér dan God. Zo werd de mens gehoorzaam aan de duivel.

  Romeinen 6:16 “weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven?”

  Adam werd een slaaf van satan en verloor daarmee zijn rechten om te heersen. Doordat Adam gehoorzaam werd aan satan gaf hij de heerschappij over aan satan. Omdat Adam een slaaf van satan werd, kwam ook zijn hele nageslacht onder satans heerschappij. Een slaaf heeft geen wettige positie en kan geen proces aanspannen, dus geen van Adams zonen (nageslacht) kon wettig de strijd aanbinden met satan om onder diens heerschappij uit te komen. Om onder de heerschappij van satan uit te komen moest er een mens gevonden worden waarop satan geen recht had. Deze mens moest niet door geboorte al een slaaf van satan zijn. Maar zo’n mens was er niet, want allen zijn nageslacht van Adam en daardoor slaaf van satan.

  God loste dit probleem op door zelf mens te worden. Omdat Jezus niet verwekt werd door het zaad van een mens, maar door de Heilige Geest, was Hij niet nageslacht van Adam en daardoor slaaf van satan. Daarom had satan geen wettige macht over Jezus.
  Wel werd Jezus geboren uit een vrouw waardoor Hij wel echt mens was. Hij was de eerste mens die geen slaaf van satan was door geboorte. Hierdoor kon Hij de strijd aanbinden tegen satan met de bedoeling Adams nageslacht vrij te kopen van de slavernij aan satan. Daarom was de maagdelijke geboorte noodzakelijk.

  Lucas 1:35 “En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen: daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.”

  Jezus is geen zoon van Adam, maar een zoon van God. Jezus heeft dus niet automatisch de zonden geërfd van Adam. Daardoor was Hij in staat een zondeloos leven te leiden.

  Jezus was, door zijn geboorte uit Maria, echt mens. Maar doordat Hij verwekt was door de Heilige Geest had satan geen wettelijk recht op Hem. Dit was voor satan natuurlijk niet te verdragen, daarom probeerde hij Jezus tot zonde te verleiden, zodat ook Jezus slaaf van satan zou zijn. Dit was de kern van de geestelijke strijd die satan met Jezus in de woestijn voerde.

  Jezus was weliswaar “God uit God”, maar Hij was ook waarachtig mens. En als mens heeft Hij satans verleidingen weerstaan. Hij was net zoveel mens als Adam. Maar Jezus heeft de verleidingen weerstaan door satans woorden te toetsen aan het Woord van God. Hetzelfde Woord dat ook Adam ter beschikking stond. Adam kende het Woord persoonlijk, van aangezicht tot aangezicht.

  Jezus overwon in de woestijn, maar daarmee was nog niet alles gewonnen.

  Getsemane, het wezen van Jezus’ zielestrijd

  Toen Jezus in de hof van Gethsémané “dodelijk beangst” werd, was dat niet alleen omdat Hij dacht aan het lichamelijke lijden wat Hem te wachten stond. Het was meer een geestelijke angst. Jezus was zijn leven lang rein geweest. Hij had geen zonde begaan. En nu, zou Hij, die geen zonde gekend had, tot zonde gemaakt worden.

  2 Corinthiers 5:21 “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij tot zonde gemaakt…”

  Jezus werd tot zonde gemaakt. Hij leed alsof Hij werkelijk zelf alle zonden van de mensen had gedaan. Daar in Gethsémané was er weer een verleiding. Niet door de satan, maar die verleiding kwam uit zijn mens zijn. De verleiding om “de beker voorbij te laten gaan”. Gelukkig heeft Jezus zijn wil ondergeschikt gemaakt aan de wil van de Vader.

  Mattheus 26:39 “En Hij ging een weinig verder en Hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”

  “…doch niet gelijk Ik wil…”
  Van deze woorden hing het lot van de gehele wereld af. Jezus had “de beker” aanvaard. Wat er na Gethsémané gebeurde, was bijna een anticlimax; de rechterstoel en de geseling, de doornenkroon, de marteling van de ‘via Dolorosa’, die naar Golgotha leidde, de eigenlijke kruisiging, dit alles was als een stilte na een storm.

  Jezus overwon

  Nooit is het satan gelukt Jezus ongehoorzaam te laten zijn aan Zijn Vader. In zijn blinde haat heeft satan toen Jezus de dood ingedreven. Maar toen Jezus daar aan dat kruis stierf, zonder ooit één keer ongehoorzaam geweest te zijn aan de Vader, was dat geen overwinning van satan op Jezus, maar overwon Jezus de satan. Toen satan Jezus doodde, werd hij voor de eerste keer in de eeuwenlange geschiedenis een moordenaar in de wettelijke zin. Hij, die “de macht over de dood” bezat, had sinds de val van Adam miljoenen straffeloos vermoord. Hij had daartoe wettelijk het recht. Als slavenhouder had satan wettige rechten op Adam en zijn hele nageslacht. Hij kon met hen doen wat hij wilde. Maar in zijn haat tegen Jezus, die hij niet tot zonde had kunnen verleiden, en op wie hij dus ook geen rechten kon doen gelden, ging hij te ver. Hij doodde de enige mens op wie hij geen wettelijke rechten had. Daardoor werd hij een moordenaar in de wettelijke betekenis, en volgens goddelijke rechtspraak velde hij daarmee zijn eigen vonnis. Jezus heeft de satan overwonnen door zich door hem te laten vermoorden.

  Hebreeën 2:14 “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.”

  Dit betekent, dat al satans wettelijke aanspraken op de wereld en de mens volledig ongeldig verklaard zijn. Alle macht in hemel en op aarde is nu in handen van de nieuwe MENS, evenals de verloren erfenis van Adam. Alles is teruggewonnen door de overwinning van de Gekruisigde.

  Zonde en zondaar

  Er bestaat niet zoiets als abstrakte zonde, ofwel zonde los van de zondaar. Niet alleen werd de zonde van de zondaar op Jezus gelegd, maar eveneens de persoon van de zondaar zelf. Daarom droeg Hij, toen Hij aan het kruis hing, het gehele menselijke geslacht met zich mee.

  2 Corrinthiers 5:14 “…daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven…”

  De gehele mensheid werd met Hem vereenzelvigd in de dood, maar slechts zij die geloven, worden vereenzelvigd met Hem in zijn opstanding.

  Terug naar het begin

 • Het is net van welke Satan je uit gaat.
  De ‘kwaadaardige’ duivel in de verhalen van de Bijbel, Koran etc.
  Die zijn namelijk vals…

  De ware maker van de mensheid is Satan.
  Hij is geen groot rood monster met een staart, hij is vrede lievend.

  Meer informatie:
  http://www.joyofsatan.com

 • marbel says:

  Nog een Anonymous? Vind je je eigen denkbeelden eng? Mij maakt het niet uit hoor, ik geloof niet in god en duivel 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2004-2024 marbelous All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.